Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

ANVÄNDAR- OCH MEDLEMSVILLKOR

När du registrerar ett medlem- eller partnerskap för dig eller ditt företag på Ecommerce.org godkänner du nedanstående användar- och medlemsvillkor som du bör läsa igenom noggrant innan går vidare.


Medlemmar är alltid individer medan företag och organisationer kan välja att bli olika typer av partners genom partnerprogrammen på Ecommerce.org..

Du kan läsa om vad som ingår för medlemmar och Ecommerce.org Retail Partners på webbsidan MEDLEMMAR. Information om övriga partnerskap tillhandahålls efter förfrågan.

Användar- och medlemsvillkoren kan komma att ändras. Uppdaterade villkor finns alltid på Ecommerce.org samt meddelas genom nyhetsbrev.

Senaste avtalsuppdatering 2017-02-02.

§1. Bakgrund och definitioner


§1:1 Ecommerce Org AB är det juridiska namnet på företaget som driver webbportalen Ecommerce.org. När Ecommerce.org omskrivs är det således det svenska företaget Ecommerce Org AB med organisationsnummer 556814-8786 som avses. Sedan 2016-12-30 är Ecommerce Org AB fusionerat med SiteDirect Professional Web Solutions AB.

§1:2 Användare är person som besöker webbplats som ägs, eller drivs, av Ecommerce Org AB.

§1:3 Medlem är en registrerad användare på webbplats som ägs, eller drivs, av Ecommerce Org AB.

§1:4 En medlem är en person som efter egen fri vilja har valt att registrera sig som medlem på webbplats som ägs, eller drivs, av Ecommerce Org AB och därigenom godkänt användar- och medlemsvillkoren.

§1:5 Partner är ett företag eller motsvarande som efter egen fri vilja har valt att registreras och som betalar serviceavgiften för partnerskapet på webbplats som ägs, eller drivs, av Ecommerce Org AB. På partnerföretagets uppdrag kan Ecommerce Org AB registrera personer anställda av partnern som medlemmar. Sker registrering av medlem på partnerföretagets uppdrag är det partnerföretagets uppgift och ansvar att informera och inhämta den registrerade medlemmens tillstånd.

§2. Godkännande av användar- och medlemsvillkoren


§2:1 Ecommerce Org AB tillhandahåller tjänster för medlemmar att fritt skapa och publicera material via bland annat, men inte begränsat till, så kallad kommentering, länkning, personliga meddelanden och bloggar .

§2:2 För att använda tjänsterna på webbplats som ägs, eller drivs, av Ecommerce Org AB krävs det att användaren registrerar sig som medlem samt i samband med registreringen accepterar gällande användar- och medlemsvillkor.

§2:3 Ecommerce Org AB har den fulla rätten att vidta de åtgärder företaget finner lämpliga vid brott mot användar- och medlemsvillkoren. Dit inkluderas utelämnande av tillgängliga uppgifter till polis, både inom och utom Sverige, eller motsvarande myndighet vid misstänkt brott mot gällande lagstiftning.

§2:4 Ecommerce Org AB kan när som helst stänga av medlem- och partnerskap i händelse av att användar- och medlemsvillkoren inte har följts.

§2:5 Ecommerce Org AB har rätt att löpande uppdatera användar- och medlemsvillkoren för att avspegla gällande lagstiftning, branschpraxis och aktuella tjänster.

§2:6 Förändring av användar- och medlemsvillkoren meddelas medlemmarna via nyhetsbrev. Medlem som aktivt har valt att tacka nej till e-post förbinder sig istället att själv hålla sig uppdaterad med de för stunden gällande användar- och medlemsvillkoren som publiceras på Ecommerce.org.

§2:7 Förändring av användar- och medlemsvillkor träder ikraft 30 dagar efter att medlem har fått information om detta via e-post. I de fall medlem har nekat Ecommerce.org att skicka e-post träder de förändrade användar- och medlemsvillkoren ikraft 30 dagar från att de har publicerades på Ecommerce.org.

§2:8 Partnerskap som tecknats i separata avtal gäller alltid först och främst under de villkor som anges i respektive avtal. Användar- och medlemsvillkoren gäller enbart i de fall den aktuella punkten inte reglerats i annat giltigt avtal.

§3. Medlem ansvarar själv för publicerat material


§3:1 Ecommerce Org AB förhandsgranskar aldrig något material från medlemmar innan publicering, och kan därmed inte hållas ansvarig för innehållet i det publicerade materialet.

§3:2 Material som publicerats får inte:
 • uppmana till eller utgöra brott i form av text, bild eller annan mediaform.
 • uppfattas som stötande, utgöra hets mot folkgrupp, förtala, trakassera, diskriminera, hota eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
 • innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods eller andra former av erbjudanden som är olagliga enligt svensk lagstiftning.
 • utgöra otillåten marknadsföring som strider mot marknadsföringslagen eller annan svensk lagstiftning.
 • innehålla personuppgifter som strider mot personuppgiftslagen eller annan svensk lagstiftning.
 • innehålla reklam eller länkar till reklam.
 • vara skrivet i så kallad ond tro.
 • innehålla direkt felaktig information.
§3:3 Medlem får endast publicera text och bild som denne själv har skrivit eller skapat. Medlem måste även tydligt markera text som refereras. Ecommerce Org AB tillåter inte länkning till illegala webbplatser eller webbplatser vars innehåll vi anser olämpligt. Ecommerce Org AB tar inte heller något ansvar för vad som finns på externa webbplatser.

§3:4 Ecommerce Org AB har rätt att i efterhand granska allt material som publicerats, och har rätt att i efterhand att ta bort material som strider mot företagets villkor eller policy.

§3:5 Medlem är skadestånds- och straffrättsligt ansvarig för det material denne väljer att publicera på webbplats som ägs, eller drivs, av Ecommerce Org AB.

§4. Medlemsinformation och bilder


§4:1 Namn, företag, titel och personlig beskrivning skall vara korrekt angivna och sanningsenlig. Initialer istället för namn godtas inte.

§4:2 Medlemmens bild (avatar) skall bestå av ett personligt foto som visar användarens ansikte.

§5 Ansvarsbegränsning


§5:1 Ecommerce Org AB ansvarar inte för obehörig åtkomst till ditt medlemskonto eller för obehörig ändring av medlems publicerade material.

§5:2 Ecommerce Org AB kan inte garantera att all funktionalitet som erbjudes alltid fungerar. Tekniska fel kan uppstå, vilket i vissa fall kan resultera i att webbplatsen, helt eller delvis, tillfälligt stängs för underhåll.

§5:3 Ecommerce Org AB har rätt att förändra de olika tjänsternas tillgänglighet, innehåll och funktionalitet utan att behöva inhämta medlemmars och partners tillstånd eller informera om detta.

§6. Personuppgifter


§6:1 Personuppgiftsansvarig är Ecommerce Org AB, organisationsnummer 556814-8786.

§6:2 Genom att registrera sig som medlem eller partner samtycker den registrerade till att Ecommerce Org AB behandlar dennes personuppgifter i enlighet med dessa villkor.

§6:3 Ecommerce Org AB lagrar medlemmars och partners personuppgifter i syfte att administrera och hantera medlemmens användning av funktionalitet, medlemstjänster och erbjudanden. Insamlade uppgifter kan även användas för att ta fram statistik samt till marknadsföring, exempelvis inbjudningar eller information om event, tjänster, erbjudanden eller liknande från Ecommerce.org och/eller samarbetspartners. Användaruppgifter i form av yrkesroll kopplad till företag i Butiksguiden eller Leverantörsguiden kan komma att överföras till tredje part och av denne användas för bland annat, men inte begränsat till; direktreklam, kampanjer, inbjudningar, information om egna eller externa tjänster, personliga bearbetningar och undersökningar. Den insamlade medlemsinformationen sparas hos Ecommerce.org så länge den registrerade är medlem och därefter i maximalt tolv månader från att medlemskap har sagts upp av den registrerade. Vid överföring till tredje part av användaruppgifter i form av yrkesroll kopplad till företag i Butiksguiden begränsas möjligheten för tredje part att använda sig av uppgifterna till tolv månader.

§6:4 Alla personuppgifter som Ecommerce Org AB lagrar behandlas med största sekretess och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

§6:5 Väljer medlem eller partner att anmäla intresse för tjänst eller erbjudande från Ecommerce.org samarbetspartners godkänner medlem även att dennes personliga uppgifter överförs till samarbetspartnern så att denne kan behandla ansökan. Innan överföring av personuppgifter sker får medlem  se och godkänna exakt vad som överförs samt till vilken samarbetspartner.

§6:6 Den registrerade (medlemmen) har enligt 26 § i personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan ställd till Ecommerce Org AB, få besked om vilka personuppgifter om den registrerade som Ecommerce Org AB behandlar samt hur dessa behandlas. Den registrerade har också rätt att enligt 28 § i personuppgiftslagen (1998:204) begära rättelse i fråga om personuppgifter som Ecommerce Org AB behandlar om den registrerade. Ecommerce.org måste kunna verifiera att begäran härrör från den registrerade medlemmen.

§6:7 Det går inte att begära rättelse eller utdrag via ombud.

§7. Cookies


§7:1 Webbplatser som ägs, eller drivs, av Ecommerce Org AB använder sig av så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägras sådan användning. En cookie är en liten textfil som lagras på användares dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två typer av cookies.
 • Den ena typen sparar en fil permanent på datorn. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål, val och intressen.
 • Den andra typen kallas sessionscookies. Under tiden en webbsida besöks, skickas cookies mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla samman information. Sessionscookies försvinner när webbläsaren stängs.
§7:2 På Ecommerce.org används så kallade sessionscookies för att underlätta inloggning, statistik och vissa av de funktioner som erbjudes av Ecommerce.org.

§8. Medlemskap


§8:1 Medlemskap innebär att medlemmen förbinder sig att följa användar- och medlemsvillkoren för webbplatser som ägs, eller drivs, av Ecommerce Org AB vid varje gällande tidpunkt. Det är medlemmens ansvar att vid var tidpunkt hålla sig uppdaterad med gällande villkor.

§8:2 Gratismedlemskap är öppet för envar och kostar ingenting.

§8:3 Partnerskap riktar sig till företag som vill vara del av Ecommerce.org.

§9. Partnerskap


§9:1 Registrering av partnerskap kan endast göras på företag. Till varje företag måste det finnas minst en registrerad medlem.

§9:2 Kriterier för att vara partner (utan nätbutik i Butiksguiden):
 • Företaget skall bedriva en seriös affärsverksamhet.
 • Företaget får inte finnas med på någon varningslista från nationell organisation.
§9:3 Kriterier för att vara partner (med nätbutik i Butiksguiden):
 • Företaget skall bedriva e-handelsverksamhet där beställning och betalning kan ske direkt via webbplatsen.
 • Företagets nätbutik skall vara registrerad i Butiksguiden på Ecommerce.org. Nätbutiker som inte finns med i Butiksguiden kan registreras helt kostnadsfritt (nationella begränsningar kan finnas).
 • Företaget skall bedriva en seriös affärsverksamhet.
 • Företaget får inte finnas med på någon varningslista från nationell organisation.
 • Företaget skall följa de lagar och regler som gäller för e-handelsverksamhet för de marknader som företaget verkar.

§10. Medlem: Tjänster och förmåner


§10:1 Medlemmar och partners kan ta del av tjänster och förmåner från Ecommerce.org och samarbetspartners. Vilka tjänster och förmåner som är aktuella för stunden publiceras löpande på Ecommerce.org.

§10:2 För att ta del av tjänster och förmåner måste medlemmen vara inloggad på Ecommerce.org.

§10:3 Intresseanmälan för att ta del av tjänster och förmåner från Ecommerce.org samarbetspartners sker genom att följa samarbetspartnerns instruktioner. För innehåll eller leverans av dessa förmåner ansvarar respektive samarbetspartner.

§10:4 I de fall samarbetspartner till Ecommerce.org har bestämt att tjänster eller förmåner enbart ska gälla nya kunder, kan medlemmar och partners som är, eller har varit kund hos samarbetspartnern, normalt sett inte ta del av dessa.

§10:5 Förutom dessa villkor kan det tillkomma ytterligare villkor för vissa specifika tjänster eller förmåner. Medlemmar förbinder sig att följa även dessa villkor i det fall sådan tjänst eller förmån utnyttjas.

§10:6 Förmåner och tjänster kan förändras, tas bort eller tillkomma utan att detta annonseras i förväg. Vilka förmåner och tjänster som gäller för stunden publiceras löpande på Ecommerce.org

§11. Betalande partner: Årsavgift och fakturering


§11:1 Avgiftsbelagt partnerskap faktureras årsvis. Betalningsvillkor är faktura 30 dagar.

§11:2 Årsavgiften för betalande partnerföretag är 600 SEK/år.

§11:3 Vid förändring av årsavgiften aviseras detta minst 14 dagar innan uppsägningstidens utgång.

§11:4 Elektronisk pdf-faktura via e-post är kostnadsfritt. Fakturaavgift tillkommer vid pappersfaktura.

§11:5 Ecommerce Org AB förbehåller sig rätten att överlåta fordran enligt faktura på annat företag.

§11:6 Alla priser är angivna i SEK exklusive mervärdesskatt.

§11:7 Partner utanför Sverige som inte anger giltigt VAT-nummer vid registreringen faktureras gällande mervärdesskatt.

§11:8 Vid fakturering i EURO tillkommer valutapåslag med 5 procent om inte priset redan har presenterats i EURO.

§12. Betalande partner: Giltighetstid och uppsägning


§12:1 Partnerskap löper ett år från tecknande (samma datum nästa år).

§12:2 Uppsägning skall ske senast 30 dagar innan partnerskapet upphör, annars förlängs partnerskapet löpande med ett år i taget.

§12:3 Uppsägning av partnerskap ska innehålla tydliga uppgifter om vilket företag som avses samt vem som gör uppsäggningen. Uppsägning sker skriftligt via e-post till member@ecommerce.org

§12:4 Ecommerce Org AB kan när som helst avsluta ett partnerskap om företaget, eller dess registrerade medlemmar, har brutit mot gällande användar- och medlemsvillkor, eller trots påminnelse inte har reglerat sin årsavgift.

§12:5 Om partnerskapet avslutas upphör samtliga tjänster och förmåner att gälla från detta datum. Ecommerce.org kommer att meddela alla samarbetsparters att partnerskapet har upphört varefter priset för tecknade tjänster under återstoden av avtalstiden kan komma att justeras till vid var tidpunkt gällande ordinarie prislista. Detta gäller enbart de tjänster och förmåner som är exklusiva för partnerföretag.

§12:6 Ecommerce.org erbjuder Ecommerce.org Retail Partners 30 dagars Nöjd Partner-Garanti. Nya partners kan alltid säga upp sitt partnerskap inom 30 dagar från tecknande utan att det kostar någonting. Har partner under perioden valt att utnyttja någon tjänst eller förmån, som är exklusiv för partners, kan de komma att faktureras mellanskillnaden upp till ordinarie pris. Möjligheten att utnyttja Nöjd Partner-Garantin är begränsad till en gång per organisationsnummer och/eller juridiskt namn.

§13. Medlem: Uppsägning av medlemskap


§13:1 Medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos Ecommerce.org. Uppsägning av medlemskap ska innehålla tydliga uppgifter om vilken medlem som som avses. Vid uppsägning av medlemskap via ombud måste fullmakt eller motsvarande handling från medlemmen tillhandahållas Ecommerce.org.  Uppsägning sker skriftligt via e-post till member@ecommerce.org

§14. Upphovsrätt


§14:1 Eftertryck eller publicering, helt eller delvis utan skriftligt tillstånd från Ecommerce Org AB är förbjudet. Citera gärna Ecommerce.org men ange alltid källan inklusive hyperlänk.

§14:2 Ecommerce.org logotyper, samt varianter av dessa för exempelvis medlemmar och partners, ägs av Ecommerce Org AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen.

§14:3 Det är förbjudet att använda Ecommerce.org företagslogotyp. Partnerföretag ska använda den logotyp som är speciellt framtagen för respektive partnerskap. Giltigt partnerskap krävs för att få använda de olika partnerlogotyperna.

§14:4 Det är inte tillåtet att använda annat än officiella Ecommerce.org partnerlogotyper i originalutförande och med bibehållna proportioner.

§14:5 Användande av Ecommerce.org partnerlogotyper ska meddelas Ecommerce.org via e-post till member@ecommerce.org. Ange företagets namn, kontaktuppgifter samt hyperlänk till plats där logotyp publicerats. Vid tryck i printmedia ska två exemplar kostnadsfritt tillhandahållas Ecommerce.org inom 30 dagar från publicring.

§14:6 Rätten att använda tidigare logotyper Ehandel.org PREMIUM-medlem samt logotyp för att via Ehandel.org Trygghetsranking är begränsad till Ehandel.org PREMIUM-medlemmar som erlagt medlemsavgift för aktuell period och tecknat medlemskap före 2013-01-31. Rätten att använda dessa logotyper löper ut 2013-12-31 då bakomliggande tjänster även kommer att stängas ner.

§14:7 Så här säger lagen om upphovrätt
Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/1910/a/12248

För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla.

En upphovsman har ekonomiska och ideella rättigheter till sitt verk. Rättigheterna avser verket både i dess ursprungliga form och när det finns tillgängligt i ändrad form (såsom en översättning eller bearbetning). Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död.

Upphovsmannen har:

Ekonomiska rättigheter
 • rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, till exempel fotokopiering eller annan kopiering.
 • rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, det vill säga att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket.
Ideella rättigheter
 • rätt att, i den omfattning och på sätt som god sed kräver, bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.
 • rätt till respekt för verket, det vill säga att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.
I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättsliga skyddets ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna ska däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska då namnge källan. De ekonomiska rättigheterna kan också, till skillnad från de ideella, överlåtas på en annan person.
KONTAKT

Ecommerce.org

Västra Esplanaden 5

352 31 Växjö

Sweden


E-mail ecommerce@ecommerce.org

 
KONTAKTA OSS
ÄRENDET GÄLLER *
captcha
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.