Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

EU:s handlingsplan för e-handeln

Linda Pedersen - 26 Jan-12
 
Nyligen publicerade EU en handlingsplan med 16 punkter som ska stimulera e-handeln inom Europa och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb.
Annons
Visionen med handlingsplanen är att bilda en gemensam digital marknad inom EU. Planen löper fram till 2015 och ska verka parallellt med EUs e-handelsdirektiv. Medan e-handeln i de olika medlemsstaterna växer och står för upp emot 15 procent av handeln, uppgår den mellan gränserna bara till 3 procent av BNP. I introduktionen till handlingsplanen nämns bland annat Sverige som ett föregångsland eftersom vår intenetekonomi utgör en ovanligt stor del av landets BNP.

För att stimulera e-handeln och e-tjänster krävs en fast och konkret insats som går hand i hand med EU:s digitala agenda. En av de första punkterna går ut på att skapa tillit till den digitala marknaden. Många grupper vinner på detta: Konsumenter får tillgång till lägre priser, större utbud, bättre kvalitet och så vidare. Små och mellanstora företag får fler möjligheter, härunder en större marknad. EU:s medborgare kommer få tillgång till en bättre och säkrare digital miljö. Arbetstagare kommer få en större jobbmarknad och geografisk placering kommer spela mindre roll. Dessutom hävdar man att även miljön kommer vinna på effektiva logistiklösningar (när konsumenternas egna resor minimeras) och allt mer innehåll produceras digitalt.

I publikationen nämner man även fem huvudsakliga barriärer för en gemensam digital marknad som ska tas bort:
  • Utbudet av lagliga, gränsöverskridande online-tjänster är fortfarande otillräcklig
  • Det finns inte tillräckligt med information för onlinetjänst operatörer eller skydd för
    Internet-användare
  • Betalnings-och leveranssystem är fortfarande otillräckliga
  • Betalnings-och leveranssystem är fortfarande otillräckliga
  • Det finns alltför många fall av övergrepp och tvister som är svåra att lösa;
  • Otillräckligt utnyttjande av snabba kommunikationsnät och högteknologiska lösningar


Bland de prioriterade områdena finns bland att lagstiftningen ska förenklas och förtydligas och man lägger stor vikt vid att lätta upp utan att skapa nya hinder. Dock ska det tilläggas att den nya föreslagna köplagen förbjuder e-handlare att diskriminera kunder på grund av nationalitet eller bostadsort (underförstått, man måste sälja och leverera till att kunder oavsett adress). Därutöver är det även en prioritet att skapa ett ramverk för digital copyright som gäller i hela Europa. Detta gäller bland annat audiovisuella medier men även annat innehåll.

E-böcker är ett typiskt exempel på att momsen skapar en problematisk situationen vid prissättning. Digitalt innehåll beskattas i dag med 25 procent medan böcker beskattas med 6 procent. Därutöver namns även momssystemet som avskräckande för vissa e-handlare idag. Tanken är att den administrativa bördan av dagens komplexa system ska lättas.Handlingsplanens 16 punkter:

1. Se till att direktivet om elektronisk handel och de direktiv som skyddar online-konsumenter tillämpas korrekt genom förbättrat administrativt samarbete med medlemsstaterna, särskilt genom en utvidgning av den inre marknaden Informationssystem (IMI), konsumentskyddssamarbete nätverk (CPC) och en fördjupad utvärdering av införlivandet och genomförandet av Direktiv (2012);

2. Se till att den europeiska strategin för immateriella rättigheter genomförs snabbt och ambitiöst, i synnerhet genom ett lagstiftningsinitiativ på privat kopiering (2013) och översynen av direktivet om upphovsrätt i informationssamhället samhället (2012).Kommissionen kommer också att rapportera om resultatet av samrådet om online-distribution av audiovisuella verk samt
konsekvenserna av "Premier League" ruling31;

3. Se till att reglerna om selektiv distribution tillämpas strikt och motverkar otillbörliga affärsmetoder. Parallellt med detta, se till att medborgarnas tillgång till nätets tjänster inte undergrävs av konkurrensbegränsande förfaranden.

4. Förbättra utbildningen för e-handlare i sina skyldigheter och möjligheter på den digitala inre marknaden, i synnerhet genom Enterprise Europe Nätverk med hjälp av nätverket European Consumer Centre (ECCNet) när det gäller frågor som rör konsumenterna och genom att offentliggöra en särskild guide (2012);

5.Genom dialog med berörda parter, utveckla uppförandekoder, handböcker och riktlinjer som ger konsumenterna tillgång till öppen och tillförlitlig information som ger dem möjlighet att jämföra lättare priser, kvalitet och hållbara varor och tjänster (2013-2014);

6. Öka kapaciteten i CPC-nätverket, utrusta den med instrument för att kunna se till att den relevanta lagstiftningen genomförs i en digital miljö på Europeisk nivå, särskilt genom att finansiera gemensamma projekt som syftar till att uppmuntra utveckling av kompetensen hos nätverkets verkställande myndigheter, utbildning och utbyte av god praxis (2012-2014);

7. Anta en "European Consumer Agenda" genom att lägga fram en strategi och initiativ för att placera konsumenterna i centrum av den inre marknaden, inklusive digitala frågor, särskilt genom att stärka konsumenternas ställning och lämpligt skydd/rättigheter (2012);

8. Ta fram en europeisk handlingsplan för onlinespel som kommer att fokusera på administrativt samarbete, konsumentskydd och utvecklingen av en rättslig
marknad(2012);

9. Genom att genomföra direktivet om förfalskade läkemedel, garantera tillräckligt skydd för patienter som köper läkemedel online genom att:
(i) att bidra till skapandet av kvalitetsmärken som identifierar webbplatser som tillhandahåller den allmänheten med lagligt utbud av läkemedel genom distansförsäljning (2013-2014) och främst genom en rapport som kommissionen kommer att förelägga Europaparlamentet och rådet,

(ii) följa utvecklingen inom förfalskning av läkemedel via distributionskanaler

(iii) undersöka eventuella specifika risker i samband med online-försäljning av läkemedelsprodukter.

10. Utveckla en strategi för integration av marknaderna för betalningar med kort, internet eller mobiltelefon, på grundval av en grönbok som antogs samtidigt som denna publikation med syfte att (i) en bedömning av hindren för inträde och konkurrens
på dessa marknader och föreslå åtgärder vid behov

(ii) att se till att dessa betaltjänster är transparenta för konsumenter och säljare

(iii) förbättra och påskynda standardisering och interoperabilitet av betalningar med kort, Internet eller mobiltelefon

(iv) höja säkerheten betalningar och datasäkerhet. Kommissionen kommer att presentera slutsatserna från denna motion och nästa steg i mitten av 2012;

11. Utveckla en grönbok, initiera ett samråd under 2012 inom paketleverans, med särskilt fokus på gränsöverskridande handel, med utgångspunkt i resultaten av studien om kostnaderna för gränsöverskridande posttjänster, i syfte att identifiera möjliga lösningar på problem för företag och konsumenter. Kommissionen kommer att färdigställa slutsatserna i denna motion och nästa steg i slutet av 2012.

12. Anta ett övergripande initiativ för varsel och handlingsförfaranden (2012) 56;

13. Under 2012 föreslå en övergripande strategi för Internetsäkerhet i Europa som syftar till bättre skydd mot cyberattacker i EU. Inrättandet av ett center för IT-relaterad brottslighet senast 2013 kommer att spela en särskilt viktig roll i detta sammanhang.

14. Stärka och underlätta utvecklingen av informations-och kommunikationsteknik strukturer i 2012 genom att
(i) i samband med Connecting Europe Facility, förbereda riktlinjer för beredning av projekt bredbandsinfrastruktur

(ii) inom ramen för European Cohesion Fund, utarbeta riktlinjer för smart specialisering strategier som måste genomföras för att dra nytta av regional finansiering

(iii) inom ramen för regelverket för elektronisk kommunikation, att anta en rekommendation om prissättning för tillträde på grossistmarknaden för att stimulera investeringar inom fiberinstallation och att anta en översyn av 2009 års riktlinjer för statligt stöd för bredband, och (iv) att anta en guide på tekniker som minskar kostnader för byggnadsverk med målet att minska dem med hälften.

15. Anta en övergripande strategi för cloud computing för att stimulera den sektorn och den rättssäkerhet som de ekonomiska aktörerna behöver (2012);

16. Utforma en publikation om spektrum-delning, inklusive en strategi för främjandet av gemensamt tillträde till spektrum på den inre marknaden och en strukturerad, politisk debatt om de ekonomiska, tekniska och regulatoriska frågor kring olika metoder inom spektrum-delning (2012).

Läs hela publikationen här:
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf

Linda Pedersen

Ecommerce org AB

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.