Ecommerce community
 
 

Handelshinder för e-handeln inom EU, del 2 av 2

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 17 May-11
 
Avslutande delen av två i en artikelserie om handelshinder inom EU.
Advert
Vi rekommenderar att du läser den inledande delen i artikelserien först om du inte redan har gjort det då texterna hänger samman och även kan innehålla korsreferenser.

Först ut idag är frågeställningar kring försvårande av betalning vid e-handel inom EU.

6: Hinder vid betalningar.

I det första exemplet möter vi våra danska grannar med sitt omåttligt populära Dankort.

6:1 Danska regler om kortbetalning försvårar gränsöverskridande e-handel.
Den e-handlare som vill sälja i Danmark är i praktiken tvingad att acceptera det lokala Dankortet då hela 85 procent av danskarna använder detta. En orsak till att Dankortet är så populärt beror på att det är gratis att betala med det. För andra kort utgivna i Danmark kostar det mellan 0,30 och 0,75 procent av köpesumman som läggs på priset kunden betalar. För utländska kort kan kostnaden vara ända upp till 5,75 procent ovanpå köpsumman, att betala av kunden.

Dankortets popularitet är därför enkel att förstå och den e-handlare som inte accepterar Dankort har en mycket ansenligt konkurrensnackdel. Problemet är bara det att för att kunna acceptera Dankort måste e-handlaren ha ett danskt CPR-nummer, och det kräver att företaget etablerar sig i Danmark. Danska e-handlare har alltså en mycket tydligt konkurrensfördel gentemot e-handlare utanför landets gränser. EU-kommissionen har tagit upp frågan med Danmark.

6:2 Problem med användningen av svenska e-fakturor i Tyskland.
För att en e-faktura ska vara giltig krävs det i de flesta länder någon sorts e-signatur för att säkerställa att informationen i fakturan inte har ändrats under överföringen. Problemet är att vissa länder begränsar godkända e-signaturer till lokala alternativ.

Kommerskollegiums rapport tar upp ett exempel på ett svenskt företag som genomgick och betalade en Manufacturer’s Declaration Process i Tyskland och fick mjukvaran för e-signaturen godkänd av den tyska myndigheten Bundesnetzagentur (BNA). Efter godkännandet återkallades dock e-signaturen med motiveringen att det svenska företaget inte var etablerat i Tyskland. Av rädsla för en konflikt med BNA såg det svenska företaget ingen annan möjlighet än att etablera sig i Tyskland.

Genomförandet av momsdirektivet 2010 kan komma att ändra förutsättningarna för detta problem.

6:3 Lagen om penningtvätt innebär större administrativ börda vid gränsöverskridande e-handel.

EU-direktivet om skärpta krav på identitetskontroll vid affärsförbindelser vållar oförutsedda problem vid vissa typer av e-handel. Speciellt utsatta är auktions- och annonssajter som exempelvis Tradera och Blocket. Det finns en rad företag som hanterar transaktioner mellan säljare och köpare genom att köparen deponerar köpesumman på deras konto och sen meddelar när varan kommit fram, varpå beloppet utbetalas till säljaren.

När denna transaktion sker mellan två länder måste mottagaren av pengarna skicka in en kopia av sina identitetshandlingar. För utländska mottagare innebär detta ofta att de måste ta en kopia av sina identitetshandlingar och skicka dessa med traditionell post. Beloppen är dessutom ofta små och arbetsinsatsen som krävs blir helt oproportionerlig. Enligt rapporten är det inte ovanligt att utländska kunder hellre avstår från affären då det tycker förfarandet är tidsödande och besvärligt.

Problemet är olöst då det uppstått som en bieffekt av ett annat EU-direktiv.

6:4 Hinder vid registrering av momsombud i Italien.

Enligt ett EU-direktiv (direktiv 2008/9/EG 12 feb 2008) ska en beskattningsbar person som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten på elektronisk väg rikta en återbetalningsansökan om mervärdesskatt till den medlemsstat där denne är etablerad via en elektronisk portal i dennes hemstat.

Sedan Italien införde sin elektroniska portal Fisconline/Entratel i enlighet med EU-direktivet är en sådan registrering endast möjlig för italienska klienter. Företag utanför Italien förhindras därmed att lämna in ansökan om återbetalning av mervärdesskatt och därigenom tillträde till den italienska marknaden. Frågan är olöst.

6:5 Belgiska begränsningar vid förskottsbetalning drabbar e-handelsföretag.

I Belgien försvårades betalning via betalkort av nationell lagstiftning. Enligt den belgiska lagen var det förbjudet att kräva förskott eller betalning av något slag från konsumenten innan ångerfristen på sju arbetsdagar löpt ut. Enligt mål C-205/07 i Gysbrechts betraktades att kräva konsumentens kortnummer innan ångerfristen löpt ut som förskott på betalning. Med andra ord var det i Belgien förbjudet att kräva kundens kortnummer vid e-handel innan ångerfristen om sju arbetsdagar löpt ut.

EU-domstolen har upphävt det belgiska förbudet att kräva kundens kortnummer. Däremot kvarstår förbudet att begära förskottsbetalning vilket innebär att debitering för köpet kan ske först när ångerfristen löpt ut.

Sista delen i Kommerskollegiums rapport tar upp hinder kopplade till e-förvaltning.

7: Hinder kopplade till e-förvaltning.

7:1 hinder vid fakturering av offentliga organ i Danmark.
I Danmark finns en gratis lösning vid namn Nemhandel för e-fakturor. För att få tillgång till den krävs ett danskt person- eller organisationsnummer. Detta betyder att utländska aktörer måste skicka pappersfakturor vilka då scannas till en kostnad som debiteras avsändaren.

Systemet diskriminerar således utländska aktörer som vill sälja till Danmark. Värt att notera är att danska myndigheter ogärna hanterar pappersfakturor även om det inte är ett lagkrav att de ska vara elektroniska. Problemet är olöst.

7:2 Hinder vid registrering av medicintekniska produkter i Italien.
De italienska myndigheterna krävde att alla medicintekniska produkter som skulle försäljas i Italien registrerades med ett smartcard online. Problemet var att italienska myndigheter nekade tillgång till dessa smartcard för företag utanför Italien, vilket effektivt stängde ute deras medicintekniska produkter från den italienska marknaden.

Efter att EU-kommissionen öppnat en överträdelseprocess mot Italien i frågan har italienska myndigheter backat och accepterar nu lösningar certifierade enligt e-signaturdirektivet.

7:3 Hinder vid anmälan av radioutrustning i Spanien.
Enligt radioutrustningsdirektivet (direktiv 1995/5/EG 13 dec 1999) ska en tillverkare av radioutrustning anmäla sin avsikt att släppa produkter på marknaden som använder spektrum vilka inte är helt harmoniserade av EU. Anmälan ska skickas till ansvarig myndighet i varje land som tillverkaren vill marknadsföra produkten i innan den får säljas där.

Problem uppstod i Spanien där myndigheten bara accepterade elektronisk anmälan med spansk e-signatur. Detta stängde ute alla företag utanför Spanien från att släppa radioutrustning som omfattades av reglerna i Spanien.

Efter att frågan tagits upp med den spanska myndigheten löstes den delvis genom att företagen nu tillåts faxa in ansökan. Nackdelen är att företagen därmed går minste om den förenklade registreringen som bara finns tillgänglig online.

7:4 Hinder för revisionsbyrå att deklarera för klienters räkning på distans.
Återigen är vi i Spanien där utländska revisionsbyråer inte får deklarera för klients räkning på distans. För att få tillgång till skattemyndighetens portal krävs ett medlemskap i ett spanskt revisorsorgan.

Problemet har inte lösts utan utländska revisorsbyråer måste även fortsättningsvis söka upp och ta reda på godkända spanska organisationer som kan tänkas acceptera dem som medlemmar. Ett förfarande som både tar tid och kostar stora summor.

Ehandel.com slutsatser
Genom att erbjuda sina varor på internet ställs e-handelsföretag per automatik inför ett stort antal regler i olika länder som ofta är svåra att ta reda på utan lokal anknytning.

Krav på lokal etablering är särskilt betungande och underminerar hela poängen med distansförsäljning.

Lokala regler som reaperioder i Frankrike och förbud att ta betalt innan ångerfristen löpt ut i Belgien är andra problem som är nära nog omöjliga att hantera för internationella e-handlare.

När det gäller kravet om lokala e-signaturer i vissa länder är det i praktiken olagligt enligt e-signatursdirektivet (direktiv 1999/93/EG 13 dec 1999) att kräva detta.

I EU:s digitala agenda nämns möjligheten att införa en paneuropeisk licens för immateriellt innehåll. Tyvärr försvann detta förslag i EU-kommissions text The Single Market Act.

Med 27 medlemsländer utan harmoniserade regelverk kommer det under överskådlig tid vara 27 onlinemarknader för e-handlare. Tidigare har e-handlaren kunnat välja att verka på vissa marknader och således undvika att bli utsatta för rättsprocesser och potentiella böter för brott mot regler denne rimligtvis inte kunde känna till. Med EU-förslaget Consumer Rights Directive som vi på Ehandel.com arrangerat en protestlista mot blir det förbjudet att neka en konsument från ett annat EU-land att handla och då ökar också riskerna inom e-handeln exceptionellt.

Läs mer här:
Handelshinder för e-handeln inom EU, del 1 av 2 (Ehandel.com)

http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Publikationer/Rapport%20e-handelshinder%20webb.pdf

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.