Ecommerce community
 
 

Ehandel.org granskar den föreslagna gemensamma europeiska köplagen

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 16 Jan-12
 
Ehandel.org har granskat "Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om en gemensam europeisk köplag". Detta är vårt remissyttrande till Justitiedepartementet.
Advert
Ehandel.org är en medlemsorganisation vars uppdrag är att verka för en starkare nordisk
e-handelsbransch. Våra drygt 2.300 medlemmar är nätbutiker och våra partners är leverantörer till e-handelsbranschen. Justitiedepartementet har mot denna bakgrund bett Ehandel.org om ett remissyttrande gällande den föreslagna gemensamma europeiska köplagen.


Tanken är god men vi är kritiska till genomförandet.

Ehandel.org ser stor potential i en gemensam europeisk köplag och menar att den kan stärka
distanshandeln inom EU. I det förslag som vårt yttrande avser finns däremot en maktförskjutning från näringsidkaren till konsumenten som är så pass allvarlig att endast de största näringsidkarna kommer välja att erbjuda konsumenterna tillämpning av lagen.

Konsumenten får välja mellan två lagar
Det enskilt största problemet är att konsumenten får två lagar att välja mellan medan näringsidkaren inte får något att säga till om. När näringsidkaren inte tillåts bestämma vilken lag som ska tillämpas vid försäljning till annat EU-land blir effekten att näringsidkaren riskerar att tvingas sälja till villkor som denne inte vill, eller kan, efterleva.


Ett problem med förslaget är att parterna gemensamt måste välja att använda den nya lagen. Beslutet borde ligga hos nätbutiken då de med nuvarande förslag inte kommer kunna neka konsumenten att välja det lokala landets lagstiftning.

För att den gemensamma europeiska köplagen ska fylla sitt syfte "att förbättra förutsättningarna för den inre marknadens inrättande och funktion genom att tillhandahålla ett enhetligt avtalsmässigt regelverk" (stycke "syfte", artikel 1, sidan 23) måste näringsidkaren ensidigt få bestämma förutsättningarna för att leverera till ett specifikt EU-land. Att säga till näringsidkaren att "ni kan erbjuda den gemensamma europeiska köplagen vid försäljning till annat EU-land, men sedan flytta över avgörandet om lagens tillämpning på konsumenten kommer inte att ge näringsidkare ökade incitament att bedriva gränsöverskridande handel.

Mest fördelaktiga lagen för konsumenten gäller alltid
Det finns även vid upprepade tillfällen formuleringar i förslaget till den gemensamma europeiska köplagen som säger att när den lokala lagstiftningen är till konsumentens fördel ska den tillämpas, som vi tolkar det även om parterna har avtalat om användandet av den gemensamma europeiska köplagen. Dessa formuleringar tar helt bort alla incitament för en näringsidkare att erbjuda gränsöverskridande handel inom EU baserat på den gemensamma europeiska köplagen då lokal lagstiftning ändå ges tolkningsföreträde om den är till konsumentens fördel.

Otydliga definitioner
Efter att ha arbetat med den föreslagna gemensamma europeiska köplagen under ett par månaders tid har vi på Ehandel.org slagits av de i många fall otydliga och vida beskrivningarna. Vi förstår att lagen är skriven för att fungera parallellt med nationell lagstiftning, men slutresultatet lämnar för mycket utrymme åt lokala tolkningar.


Författarna inser att det kommer krävas ett omfattande juridiskt arbete för att skapa rättspraxis inom EU.

Med risk att generalisera finns det enligt vår uppfattning för många "om", för många "förmodas" och för många "bör" i den föreslagna lagtexten. Kombinerat med definitioner som "normal och förnuftig person" bidrar dessa svävande skrivelser snarare till ökad osäkerhet än tvärtom. Tvetydiga formuleringar i den gemensamma europeiska köplagen kommer med stor säkerhet leda till osäkerhet över rättsläget tills vägledande juridiska domar fastställer rättspraxis.

Lagen värderad till 26 miljarder EUR enligt Europeiska Kommissionen
Enligt Europeiska Kommissionens uppgifter skulle genomförandet av den föreslagna gemensamma europeiska köplagen resultera i ökad försäljning inom EU om 26 miljarder EUR. 26 miljarder EUR kan låta mycket. För att få lite perspektiv på beloppet är det ungefär lika mycket som världens största e-handlare Amazon omsätter per år.

Det är vår uppfattning på Ehandel.org att en väl genomförd gemensam europeisk köplag har potentialen att öka distanshandeln inom EU med mer än de 26 miljarder EUR som Europeiska Kommissionen nämner. En urvattnad gemensam europeisk köplag kommer däremot inte att bidra nämnvärt till att öka distanshandeln inom EU.

Ehandel.org föreslår följande
För att den föreslagna gemensamma europeiska köplagen ska få fullt genomslag föreslår vi följande:
  1. Att näringsidkaren bestämmer vilken lag som ska tillämpas vid försäljning till respektive EU-land (inte konsumenten). Konsumenten kan alltid välja att genomföra sitt köp hos annan näringsidkare. Näringsidkaren kan med nuvarande förslag i praktiken tvingas att sälja till konsumenter i andra EU-länder på villkor som näringsidkaren inte kan efterleva.
  2. Att den gemensamma europeiska köplagen vid tillämpning gäller över lokal lagstiftning.
  3. Att näringsidkare åläggs att informera om var juridisk tvist kan prövas. Brister näringsidkaren i sin informationsplikt kan juridisk prövning ske på konsumentens hemvist om denne önskar det.
  4. Att köpprocessen inte försvåras eller förlängs då detta leder till färre genomförda affärstransaktioner. Alla former av godkännanden måste kunna införlivas i existerande köpprocess utan att fler steg tillförs.
  5. Att alla paragrafer ska sträva efter att ha en neutral maktbalans mellan näringsidkare och konsument och inte gynna endera part.
  6. Att tiden konsument har till förfogande att returnera ett så kallat ångerköp bestäms till senast första vardagen efter att ångerrätten har löpt ut.
  7. Att näringsidkaren får tillräckligt med tid på sig att ta emot och administrera returer innan återbetalning behöver ske. En period om 7-14 dagar bör vara rimligt beroende på omständigheterna och vad det är som har sålts.
Slutsats
Vår slutsats på Ehandel.org är att den föreslagna gemensamma europeiska köplagen förskjuter maktbalansen i det avtal näringsidkaren tecknar med konsumenten så mycket att näringsidkare kommer välja att avstå från att erbjuda den gemensamma europeiska köplagen/sälja till vissa EU-länder.


Ehandel.org har valt ut några punkter som redovisas nedan för att belysa våra slutsatser.
(Notera;det finns fler exempel, detta är bara ett begränsat urval.)


Fler steg i köpprocessen blir en följd av den nya gemensamma europeiska köplagen.

1) Förslag punkt 22 (sidan 20)
Under rubriken "Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensam europeisk köplag" finns skrivelser som försvårar användandet av lagen.

Samtycke måste inhämtas separat från avtalets ingående
Sammanfattning: Konsumentens samtycke till att tillämpa den gemensamma europeiska köplagen kan bara åberopas om det givits uttryckligen och separat i förhållande till medgivandet till avtalets ingående. Det bör inte vara möjligt att erbjuda tillämpning av den gemensamma europeiska köplagen som ett villkor i det avtal som ska ingås.

Följder: Eftersom samtycke om att tillämpa den gemensamma europeiska köplagen måste inhämtas separat från affärstransaktionen blir detta ett extra moment för att genomföra köpet.

Slutsats: Fler steg och beslut i köpprocessen har visat sig vara hämmande och leder till färre genomförda köp. Näringsidkaren kommer därför att sakna incitament att erbjuda konsumenten den gemensamma europeiska köplagen då detta riskerar att leda till färre genomförda köp.


Vi tolkar denna skrivelse som att konsumenten får 14 dagar på sig att påbörja återsändandet efter att ha meddelat näringsidkaren att han eller hon vill frångå köpet.

2) Artikel 45 stycke 1
Sammanfattning: Konsumenten ska återsända varorna till näringsidkaren inom 14 dagar från att konsumenten har meddelat sig vilja frånträda avtalet.

Följder: I praktiken innebär skrivelsen att konsumenten utöver ångerrätten om 14 dagar får ytterligare 14 dagar på sig att påbörja återsändande av ångerköpet. Tas även transporttiden på upp till 14 dagar i endera riktning (inom EU) i beaktande kan detta innebära att näringsidkaren återser varorna efter 8 veckor. Detta försvårar för näringsidkarna att sköta bokföring, lagerhållning och annan administration på ett effektivt sätt. Dessutom kan värdet på varorna förändras till näringsidkarens nackdel vilket leder till ekonomisk förlust.

Slutsats: Konsumenten bör inte få 14 dagar till på sig efter ångerperioden om 14 dagar att returnera varorna. Retur bör ske senast första vardagen efter att ångerperioden har löpt ut. Näringsidkaren bör inte heller vara återbetalningsskyldig förrän rimlig tid efter att denne tidigast kunde ta emot returen. Näringsidkaren måste ges rimlig tid att ta emot och besiktiga gjorda returer samt administrera återbetalning till konsumenten.


Vi skulle vilja se den nätbutik som använder denna definition i sina köpvillkor mot konsument.

3) Artikel 58 stycke 3
Sammanfattning: Om inget annat följer av punkterna (…) ska avtalet tolkas som en normal och förnuftig person skulle tolka det.

Följder: Vad som är en normal och förnuftig person vid distanshandel över gränserna i alla EU-länder är en hopplös definition som lämnar för mycket osäkerhet åt lokal tolkning.

Slutsats: En gränslös lag bör inte inbjuda till lokal tolkning.


En effekt av den gemensamma europeiska köplagen blir att juridiska prövningar ska ske på konsumentens hemvist.

4) Artikel 84 stycke e
Sammanfattning: Förbud för näringsidkare att med köparen avtala att eventuell tvist ska avgöras i domstol på näringsidkarens hemvist, om inte detta även är hemvist för köparen.

Följder: En näringsidkare tvingas antingen ha lokal juridisk representation på alla orter dit försäljning sker, eller riskera att förlora alla tvister på grund av att de inte kan närvara i rätten.

Slutsats: Denna paragraf utestänger effektivt alla företag utom de allra största från gränslös distanshandel inom EU. Det är orimligt att kräva av företag att de ska tvingas ha lokal juridisk representation på alla platser de säljer till. Beslutet att göra ett inköp av en näringsidkare ligger hos konsumenten. Därför bör konsumenten också vara beredd på att näringsidkaren vid distanshandel inte alltid finns representerad lokalt. En i vårt tycke bättre skrivelse hade varit att näringsidkaren tydligt måste informera om geografiskt plats där eventuell tvist kommer att prövas. Brister näringsidkaren i sin informationsplikt är det däremot rimligt att det är konsumentens hemvist som avgör var juridisk prövning kan ske.

Uppdatering 2012-01-17
Våra kollegor på Ehandel.se har skrivit om vårt remissyttrande, läs deras text här.

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
Peter Höjman
VD, PROTECTY Arbetskläder

Imponerande arbete på ett i vissa delar skrämmande innehåll. Påpekandet om tid för återsändade av varan är bra men sen är det nog en realitet som vi kan tvingas acceptera men isf ska motkravet vara att ehandlaren inte behöver göra en återbetalning innan varan ankommit i retur. Det pratades tidigare om att vi skulle vara tvugna att göra en återbetalning inom 30 dagar oavsett som varan inkommit eller inte vilket blir helt galet, både praktiskt, ekonomsikt och bokföringsmässigt. Sen kan man ju inte låta bli att fundera f-n formuleringen "en normal och förnuftsmässig person skulle tolka det" har kommit med i utkastet... I vart fall bra jobbat av er på ehandel.org! /Peter

17 Jan 2012 12:18
Stefan Pettersson
Tid. Business Developer

Tack Peter!

Vi tar gärna emot fler åsikter om detta, och andra, lagförslag så vi vet vilka frågor e-handelsbranschen tycker är viktiga för oss att driva,

Kommentera gärna här i artikeln så alla kan ta del av era förslag och åsikter.

Tack på förhand!

MvH Stefan

17 Jan 2012 13:23
Greger Andersson
Ägare/VD, Electrokit Sweden AB

Det är bra att ni tar tag i det här.

Itöver vad ni redan tagit upp i yttrandet så ser jag tre problem för mindre företag som säljer sporadiskt till andra EU-länder.

Det första - hanteringen av producentansvar för varor (elektriska i mitt fall) och förpackningar.
Skall nuvarande lagstiftning följas fullt ut så måste jag registrera mig som producent i varje EU-land där jag råkar få en kund. Detta är dels en kostnad, som ibland kan överstiga försäljningsvärdet, men framförallt ett orimligt administrativt arbete. Tänk att varje månad deklarera hur många enheter och kg jag sålt i respektive produktkategori - till 27 olika länder.
OM lagstiftningen skall innehålla leveranstvång måste administrationen av producentansvaret göras om till en "one-stop-shop lösning", dvs att varje företag redovisartill ansvarig instans i sitt hemland, och sedan utväxlar myndigheterna/återvinnarna nödvändiga uppgifter mellan sig.

Det andra problemet jag ser är att det är idag brist på fraktalternativ lämpade för konumenthandel, dvs motsvarande Postpaket, Privpak och ServicePoint, för leverans till utlandet. Expresstjänsterna kan i viss mån användas, men det blir alltid problem om inte kunden är hemma på dagtid, därför är leverans till utlämningsställe att föredra. Men där sitter Posten nästan ensamma med sin tjänst till oskäligt pris.
Lagstiftningen bör alltså även reglera kostnaden för att skicka ett paket inom EU, på liknande sätt som man reglerar teletaxor.
På B2B sidan finns gott om alternativ, och en skälig prisbild.

Ett tredje problem är när man har tillräcklig omsättning för att behöva momsregistrera sig i ett antal länder, ca 300.000 - 1.000.000 beroende på land. Även här blir det en tung administrativ börda att hantera momsdeklarationer på månads- eller kvartalsbasis till flera länder. Även här är det alltså önskvärt med en "one-stop shop lösning", så att momsredovisningen sker endast i hemlandet.

/Greger

17 Jan 2012 20:45
Stefan Pettersson
Tid. Business Developer

Tack för mycket bra synpunkter Greger.

Producentansvaret får vi titta vidare på, det är helt klart ett stort problem.

Frakter inom EU arbetar vi med just nu, det kommer en artikel inom den närmaste veckan skriven av Linda Pedersen

Momsredovisning inom EU har vi publicerat en rad artiklar om tidigare, flera av dem skrivna av Stefan Ekmark från Svea VAT Adviser. Vi kommer att fortsätta bevaka detta område men det lär dröja tills EU harmoniserar redovisningen så näringsidkarna får en enklare vardag.

18 Jan 2012 10:44
Arne Andersson
E-handelsansvarig, PostNord

Ja jättebra jobb av er och förnuftiga kommentarer. Det ska bli ytterst intressant att läsa Lindas syn på frakter. Kort kommentar till Greger: Utlämningsställen likt de vi har i Norden är mycket ovanligt i resten av Europa där det istället är hemleverans som är det vanliga leveranssättet me de bekymmer det blir med massor av bomkörningar. Det är däremot inte så lätt att ändra ett konsumentbeteende.
Mvh
Arne

18 Jan 2012 17:54
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.